نظر شما دوستان درباره محصولات فروشگاه
عالي :
24 نفر - 50%
خوب :
16 نفر - 33.33%
متوسط :
6 نفر - 12.5%
ضعيف :
2 نفر - 4.166%